Navigace

Obsah

Ověřování podpisu a listin

nová služba pro občany

 na Obecním úřadu v Rané

 

LEGALIZACE (ověření pravosti podpisu na listině)

VIDIMACE  (ověření opisu nebo kopie s listinou

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

k vidimaci je nutné předložit:

k legalizaci je nutné předložit:

 

Správní  poplatky

 

Legalizace (ověření podpisu) 30,- Kč/podpis

 

Vidimace za každou započatou stránku     30,-Kč

 

Kdy nelze ověřit podpis?

Je zakázáno provést legalizaci, má-li jít o ověření podpisu na listině, která neobsahuje žádný text. Nelze proto ověřit podpis resp. podpisy tzv. do zásoby s tím, že až to bude potřeba, příslušný text – např. plná moc – se teprve doplní.

Legalizaci příslušný pracovník také neprovede, je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy (tedy např. v azbuce, čínskými nebo arabskými znaky atp.). Má-li být ověřen podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, legalizace rovněž nemůže být provedena

 

 

Kdy nelze ověřit (vidimovat) listinu?

Vidimaci nelze provést, je-li původní listinou, z níž je kopie pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit. Jedná se zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz. Vidimovat nelze také vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba.

Nelze ověřit shodu opisu nebo kopie listiny, je-li originál psán v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána. V tom případě proto musí být listina současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. 

Vidimaci lze provést v těchto případech i byla-li kopie listiny pořízena na náklady žadatele přímo ověřující osobou na kopírovacím zařízení, tedy prostým ofocením. Po provedení vidimace se vidimovaná listina označí tak, aby text na ní nemohl být doplňován.

Vidimaci nelze provést také v případě, že kopie nebo opis obsahuje změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit věrohodnost listiny.

Pochopitelně nelze provést ověření shody, jestliže se vidimovaná listina (opis nebo kopie původní listiny) doslovně neshoduje s originální listinou, z níž byla pořízena

 

Úředně ověřenou listinu lze dále ověřovat jako originál

Již jednou ověřená listina může být znovu ověřena. Pokud tedy žadatel disponuje listinou s ověřovací doložkou, přičemž původní originál již pozbyl, může si opatřit z takové úředně ověřené kopie další úředně ověřenou kopii s platností originálu.

 

Ověřování se řídí zákonem č. 21/2006 Sb. Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

Osvobození od poplatku řeší zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů